ZASADY REKRUTACJI 2024/2025

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy

 1. Opracowano na podstawie:

 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty i Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2230)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002230/O/D20222230.pdf

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 154 ust.1 pkt 2 ( Dz. U. z 2023r. poz. 900 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2024 r. poz. 151)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000151

 • Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia  2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025

       https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00011920_01_01.pdf

 • Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; ważne: jest on pod nazwą Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2023/2024 na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
  Uprawnienia określone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych z ubiegłych lat pozostają w mocy.

 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy Vulcan. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl

 

3. Terminy i czynności:

 • złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez przynajmniej jednego z  rodziców rodziców/prawnych opiekunów) z wyłączeniemszkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

- w terminie od 13 maja 2024 roku do dnia 16 czerwca 2024r. roku złożenie wniosku wraz z dokumentami w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-15:00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00

- w terminie od 25 czerwca 2024 roku do dnia 9 lipca 2024 roku do godziny 15.00 w Komisji Rekrutacyjnej I LO w Bydgoszczy

- harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja: https://1lo.bydgoszcz.pl

 • weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach do 10 lipca 2024 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą dostępne w budynku szkoły

 • potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, od 16 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

- w terminie od 16 lipca 2024 roku do 19 lipca 2024 roku do godziny  15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w Komisji Rekrutacyjnej;

- harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Kandydaci: https://1lo.bydgoszcz.pl

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą dostępne w budynku szkoły,

- rekrutacja uzupełniająca od 22 lipca 2024r. od godz. 12:00 do 9 sierpnia 2024 r.

 • odbywać się będzie zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja: https://1lo.bydgoszcz.pl

4. Przedmioty punktowane przez szkołę w ramach oferty edukacyjnej:

Klasa

Przedmioty punktowane przez szkołę

klasa 1d
lingwistyczna

 

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia
klasa 1e
matematyczno - informatyczna z językiem angielskim
 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. informatyka 
klasa 1f
medyczna

 

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia/fizyka 

 

5. Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy wypełniony w formie elektronicznej na stronie:

https://bydgoszcz.edu.com.pl;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
 • w przypadku potwierdzenia przez rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do I LO w Bydgoszczy wymagany jest oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • w przypadku przyjęcia do szkoły należy dostarczyć 2 podpisane zdjęcia,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia w konkursach, wykazy znajdują się pod poniższymi adresami:

 

 • dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

 

Lp.

Kryterium

Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2)

2. 

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność

3. 

Niepełnosprawność jednego rodzica kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

6. 

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu albo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem (załącznik nr 1)

7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu sprawowania pieczy nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej

 

 Stan na 19.03.2024


Pliki do pobrania: