ZASADY REKRUTACJI 2023/2024

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy

1. Opracowano na podstawie:

 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty i Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2230)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002230/O/D20222230.pdf

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 154 ust.1 pkt 2 ( Dz. U. z 2021r., poz. 1082 oraz z 2022r. poz.655,1079, 1116, 1383, 1700 i 2089)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431

 

 • Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023r. (zmieniające zarządzenie Nr 9/2023 z 25 stycznia 2023r.) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024

   

  http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00011420_01_01.pdf

 

 • Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; ważne: jest on pod nazwą Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2022/2023

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=11380

 

 • Na podstawie § 11bab ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022 poz. 329 ) określa się terminy postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Ministra Edukacji i Nauki;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000339

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy Vulcan. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl

 

3. Terminy i czynności:

 • złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez oboje rodziców rodziców/prawnych opiekunów) z wyłączeniemszkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
  od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

* w terminie od 15 maja 2022 roku do dnia 16 czerwca 2023r. roku złożenie wniosku wraz z dokumentami w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-15:00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
  od 27 czerwca 2023 r. do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00

* w terminie od 27 czerwca 2023 roku do dnia 11 lipca 2023 roku do godziny 15.00 w Komisji Rekrutacyjnej I LO w Bydgoszczy

* harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Kandydaci: https://1lo.bydgoszcz.pl

 • weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach do 12 lipca 2023 roku,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  18 lipca 2023 r.

* listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą dostępne w budynku szkoły

 • potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

* w terminie od 18 lipca 2023 roku do 21 lipca 2023 roku do godziny  15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w Komisji Rekrutacyjnej;

* harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej szkoły w zakładce Kandydaci: https://1lo.bydgoszcz.pl

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  24 lipca 2023 r. do godz. 12:00

* listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą dostępne w budynku szkoły,

* rekrutacja uzupełniająca od 24 lipca 2023r. od godz. 12:00 do 11 sierpnia 2023 r.

 • odbywać się będzie zgodnie z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce Kandydaci: https://1lo.bydgoszcz.pl

4. Informacje dodatkowe:

 • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły na jej terenie obowiązywać będą zasady wynikające z ograniczeń zagrożenia epidemiologicznego;
 • w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na pocztę szkoły:

lo01@edu.bydgoszcz.pl
w temacie wiadomości należy wpisać:

* rekrutacja klasa (np. 1a),

* podpiąć właściwe załączniki,

* w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz numer wniosku z systemu naboru elektronicznego.

Po otrzymaniu wiadomości komisja rekrutacyjna prześle informację zwrotną, a jeżeli w ciągu 48 godzin kandydat nie otrzyma wiadomości zwrotnej proszony jest o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel. 52 339 83 30.

 

5. Przedmioty punktowane przez szkołę w ramach oferty edukacyjnej:

Klasa

Przedmioty punktowane przez szkołę

klasa 1a

medyczna

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. fizyka

klasa 1f
medyczna

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia/fizyka

klasa 1b
humanistyczno-prawna z elementami mediacji

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max ocena z historii lub wiedzy
  o społeczeństwie
 4. język angielski

klasa 1c
matematyczno-geograficzna
z rozszerzonym językiem angielskim

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język angielski

klasa 1d

lingwistyczna

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia

klasa 1e
matematyczno-fizyczno-informatyczna

 1. język polski
 2. matematyka
 3. fizyka
 4. informatyka

klasa 1g

humanistyczno- prawna
z elementami amerykanistyki

 1. język polski
 2. matematyka
 3. max ocena z historii lub wiedzy
  o społeczeństwie
 4. język angielski

 

6. Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy wypełniony w formie elektronicznej na stronie:

https://bydgoszcz.edu.com.pl;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
 • w przypadku potwierdzenia przez rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia wymagany jest oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • w przypadku przyjęcia do szkoły należy dostarczyć 2 podpisane zdjęcia,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia w konkursach,

wykaz konkursów dostępny pod podanym poniżej linkiem:

Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2022/2023

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100

 • dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

 

Lp.

Kryterium

Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

1

Wielodzietność rodziny kandydata

pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2)

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność

Niepełnosprawność jednego rodzica kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód/separację lub akt zgonu albo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z  rodzicem (załącznik nr 1)

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia z tytułu sprawowania pieczy nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej

 

 

 

 


Pliki do pobrania: