Patron Szkoły

„Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę.” (C.K. Norwid ) Cyprian Kamil Norwid pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Urodził się pod Warszawą w Laskowie - Głuchach 24 września 1821 roku. W latach 1831-1837 uczył się w warszawskim gimnazjum, którego nie ukończył. Następnie uczył się w szkole malarskiej. Zdecydowaną większość swego życia spędził poza granicami kraju. W 1842 roku wyjechał z Warszawy i udał się do Włoch, gdzie rozpoczął studia rzeźbiarskie. W roku 1846 został aresztowany w Berlinie i oskarżony o współdziałanie w wydarzeniach rewolucyjnych na ziemiach polskich. W więzieniu nabawił się częściowej głuchoty. Następnie wyjechał do Brukseli, gdzie zadecydował o pozostaniu na emigracji. W 1848 roku przebywał w Rzymie, w następnym roku wyjechał do Paryża. Tu zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem i Juliuszem Słowackim.

 

 

Początki
I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy swą historią sięga czasów panowania Wazów. Jest kontynuacją szkoły, której początki datuje się na rok 1619, kiedy to jezuici (do Bydgoszczy około roku 1616 lub 1617) założyli szkołę. Wszyscy autorzy zajmujący się dziejami jezuitów są zgodni, że w 1619 r., po utworzeniu przez jezuitów rezydencji w mieście, otwarto przy niej szkołę. Rozbieżności dotyczą organizacji placówki, część badaczy podaje, że posiadała ona tylko dwie najmłodsze klasy tj. infimę i gramatykę, a według innych już w 1619 r. jezuici założyli w Bydgoszczy 4-klasowe gimnazjum z klasami od infimy do poetyki, a w 1622r. dodano retorykę.( E. Alabrudzińska , Kolegium jezuickie w Bydgoszczy w XVII – XVIII w., Kronika Bydgoska, t. 11, 1989-1991 s. 180; L. Grzebień Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996, s. 80; s. 180; Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego, IV wieki kształcenia w Bydgoszczy, pod red. M. Pawlaka, Bydgoszcz 2007, s. 22,).

 

 

Rozwój organizacyjny w latach 1920-1939
20 stycznia 1920 r. wojska polskie, obejmując ziemie przyznane Polsce przez traktat wersalski, zajęły Bydgoszcz. Po długoletniej niewoli miasto wróciło do Macierzy. Zaczął się trudny czas budowania nowej polskiej państwowości, w tym odbudowy polskiego szkolnictwa w mieście. Trudności były ogromne, brakowało polskich nauczycieli. Pod koniec stycznia 1920 r. męskie niemieckie gimnazjum zostało przejęte przez władze polskie. Zebrane niedobitki zespołów klasowych powitał w auli nowo mianowany polski dyrektor Stanisław Stróżewski, w otoczeniu kilku profesorów polskich. Rok szkolny zakończono 30 marca 1920 r. konferencją promocyjną. Po tej dacie rozpoczyna się intensywna nauka języka polskiego. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej nadało szkole nazwę Państwowe Gimnazjum Klasyczne.

 

 

Okupacja 1939-1945
W okresie okupacji hitlerowskiej szkoła przestała istnieć. Bezprzykładny terror niszczył najlepszych w narodzie. W mieście rozpoczęły się aresztowania przedstawicieli inteligencji, w tym nauczycieli, których rozstrzelano w Dolinie Śmierci w Fordonie. Zginął tam również aresztowany 16 października 1939r., dyrektor Zygmunt Polakowski. Trudno jest ustalić pełną listę nauczycieli i abiturientów przedwojennej „Klasyki”, którzy ponieśli śmierć w okresie II wojny światowej. Do tej pory ustalono liczbę kilkunastu nauczycieli i księży oraz 88 wychowanków Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy , którym poświęcono, odsłoniętą w 1985 r., w gmachu liceum Tablicę Pamiątkową : MORTUI SUNT UT VIVAMUS LIBERI.

 

 

Okres powojenny
I Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działanie już 4 marca 1945 r. jako Gimnazjum i Liceum, w tym okresie była to pierwsza szkoła średnia w mieście. Na tej bazie uruchamiano następne szkoły średnie. Już w roku szkolnym 1948/49 połączono Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ze szkołą podstawową i utworzono jednolitą szkołę stopnia podstawowego i licealnego. W roku 1964 nastąpiła ponowna reorganizacja. Utworzono I Liceum Ogólnokształcące. Pierwsza matura odbyła się w lipcu 1945 roku. Świadectwo dojrzałości uzyskało wówczas 75 absolwentów. W 1949 roku patronem szkoły został Ludwik Waryński, zmiana imienia patrona dokonała się w 1992 roku, obecny patron to Cyprian Kamil Norwid, szkoła otrzymała wówczas nowy sztandar.
Z inicjatywy komitetu rodzicielskiego w 1971 r., szkoła otrzymała własny sztandar. W 1970 r., jako pierwsza w regionie, szkoła przystąpiła do grona Szkół Stowarzyszonych z UNESCO, od 1994 r., należy do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, od 2002 r. Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. W roku 2002 otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”, w kolejnych latach : 2009- Szkoła odkrywców talentów”, 2012 r. – „Wiarygodna szkoła”, 2018 – „Szkoła otwarta i tolerancyjna”, „Szkoła demokracji”, „Szkoła przyjazna niewidomym”. W szkole od 1996 r. działa Szkolny Chór Primo, pod kierunkiem dr Moniki Wilkiewicz, laureat wielu festiwali, w tym międzynarodowych. Warto również wspomnieć o grupie teatralnej „Scena Jeden”, założonej przez ks. Karola Glesmera, która w 2003 r. wystąpiła przed papieżem Janem Pawłem II. Młodzi ludzie mają również szansę wykazania się swoimi talentami dziennikarskimi publikując w ukazującej się od 2007 r. Ellycie.
W latach 2008 – 2019 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, ze względu na utworzenie Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego, od roku 2019, po wygaśnięciu szkoły gimnazjalnej nastąpiła ponowna zmiana nazwy placówki: I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi.W 2019 r. szkoła obchodzi jubileusz 400-lecia. Mimo kolejnych zmian nazwy placówki, o jej ciągłości historycznej świadczy fakt, iż tym co łączyło zawsze byli przede wszystkim nauczyciele i uczniowie. Zmieniał się szyld, programy nauczania, jurysdykcja szkolna, a czasami język, w którym nauczano, jednak ciągłość tradycji do której odwołuje się bydgoska „Jedynka” pozostała.

 

 

Dyrektorzy szkoły od 1945 r.
Czesław Zgodziński (4.03 1945-30. 11.1948)
Ludwik Kosiński (1.12.1948-15.12.1949)
Leon Hartman (16.12.1949-31.08.1950)
Feliks Kaute (1.09.1950-31.08.1968)
Eugeniusz Wyroda (1.09.1968-31.05.1976)
Wiesława Dymel (1.06.1976-31.08.1982)
Jan Szpara (1.09 1982-31.08.2003)
Jarosław Durszewicz (1.09.2003-31.08.2012)
Mariola Mańkowska (od 1.09.2012)

 

Pełne informacje o szkole w załaczeniu